Rounded Rectangle: بسته های آموزشی غیرحضوری
Text Box: تحولات و پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر سبب شده است، بسیاری از جنبه های زندگی بشر دستخوش تغییرات بنیادین شده و مفاهیم جدیدی شکل گیرد. یکی از حوزه هایی که از این مهم متاثر شده، آموزش و یادگیری است که بسیاری از محدودیت های آن امروزه به واسطه پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال از بین رفتن است. آموزش های غیرحضوری و الکترونیکی نیز از حوزه هایی هستند که به واسطه این تحولات و نیز الزامات جامعه امروز به سرعت در حال گسترش و توسعه می باشند.
ورود به بخش آموزش مجازی

Rounded Rectangle: دوره های آموزش مجازی
آشنایی با قانون مجازات اسلامیقانون مدیریت خدمات کشوریآشنایی با نظام و آیین نامه دورکاریاصلاح الگوی مصرفهدفمند کردن یارانه هاقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون برگزاری مناقصاتفرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمانسامانه الکترونیکی سامدحکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلامنظارت همگانی و سرمایه اجتماعیکار تیمی و حل مسئلهسازماندهیمقررات اموال دولتیارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فسادآشنایی با قوانین دیوان محاسبات کشور