كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 12 ساعت
هدف دوره: 
از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره آموزشي بتوانند با فراگيري روشها، الگوها و راهكارهاي برقراري ارتباط با ديگر سازمانها و ارباب رجوع ارتباط كارآمد و موثري داشته باشند .

محتوای دوره: 
تعريف ارتباطات، فرايند ارتباطات، نظريه هاي ارتباطات، انواع ارتباطات
كاركردهاي ارتباطات، روشها، الگوها و تجهيزات تسهيل كننده در فرايند ارتباطات
راهكارهاي برقراري ارتباط با مردم
عوامل موثر در برقراری ارتباط (ادراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش دادن و همدلی، همکاری)
روابط داخلي، روابط با كارمند
مهارتهای برقراری ارتباط موثر در سازمان
مهارتهای چهارگانه ارتباطات
انواع ارتباط ميان فردي
نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع
چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم؟