كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 12 ساعت
هدف دوره: 
از فراگيران انتظار مي‏رود پس از پايان دوره بتوانند روشها و اصول خلاصه‏سازی مكاتبات و نوشته‏های اداری را توضیح دهند. کلیه مکاتبات اداری را به نحو مطلوب خلاصه نمایند.

محتوای دوره: 
مفاهیم و تعاریف
فايده و هدف تلخيص
عوامل موثر در تهيه و پديدآوردن خلاصه
انواع تلخيص : (تفصيلي، ارجاعي، آزاد، موضوعي، علمي، نموداري و جدولي، فهرستي، تلفيقي)
مراحل تلخيص : (شناسايي و تلخيص، مطالعه و يادداشت برداري، آماده سازي خلاصه)
اصول كلي خلاصه سازي : (برجسته نمودن هدف يا موضوع، رعايت اصل جامعيت و كمال خلاصه، استفاده از نگارش ويژه، رعايت ايجاز و اختصار، درجه بندي)
مراحل نگارش : (مقدماتی، وارسی پیش‏نویس، ویرایش و پردازش، بازنویسی و ارایه)