كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 12 ساعت
هدف دوره: 
فراگیران در پایان دوره با آخرین قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی کشوری آشنا می‏شوند. 

محتوای دوره: 
تعاریف و مفاهیم (استخدام، انتصاب، ماموریت، انتقال، ابلاغ و غیره) 
آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن
مقررات استخدام شرکتهای دولتی
انواع مرخصی و آئین‏نامه‏های مرتبط با آن
شرایط احراز انتصاب، ضوابط انتقال
ایثارگران (قوانین، بخشنامه‏ها و آئین‏نامه‏های اجرایی)
آشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری