كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 32 ساعت
هدف دوره: 
از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره بتوانند انواع نمودارها و مقیاس‌های آماری و کاربرد هر یک را توضیح دهند و در برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آمار پرسنلی از روش‌ها و نرم‌افزارهای آماری استفاده نمایند. 

محتوای دوره: 
تعریف علم و آمار و مشخصات آمار توصیفی و کاربردهای آن ـ داده‌های آماری : (تنظیم و جدول‌بندی داده‌ها، گرد کردن اعداد، نمودارها (انواع و کاربرد هر یک)، توزیع فراوانی، زیگما و کاربرد هر یک ـ مقیاس و انواع آن : (اسمی، فاصله‏ای، رتبه‏ای و نسبتی) و ویژگی‌های هر یک، شاخص‌های گرایش مرکزی : (میانگین، نما، میانه)، شاخص‌های پراکندگی، دامنه تغییرات، میانگین تغییرات، واریانس، انحراف معیار استاندارد و شیوه تفسیر آنها ـ همبستگی، همبستگی گشتاوری ـ کاربرد آمار در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی، آمار پرسنلی، روشهای برآورد نیروی انسانی و منابع اطلاعاتی آن، تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد نیاز در زمینه‌های مختلف امور اداری، انواع نرم‌افزارهای آماری مربوط به کارکنان، روشهای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آمار کارکنان، روش‌ها و وسایل جمع‌آوری آمار کارکنان