كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره آموزشی قادرند قوانین مالیات بر حقوق، اجاره، تکلیفی، شرکتها، جرائم و معافیتها، تشخیص و وصول درآمد و روش حسابداری مورد عمل را توضیح دهند. 

محتوای دوره: 
تعریف مالیات، تاریخچه، انواع مالیات و منابع مالیاتهای مستقیم (به اختصار) ـ طرز تشخیص و محاسبه مالیاتهای مستقیم ـ وظایف قانونی و مسئولیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت مالیات ـ موارد تشخیص علی‏الراس درخصوص شرکتها و صاحبان مشاغل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی ـ مقررات هزینه‏های قابل قبول و استهلاکات ـ معافیتهای مالیاتی (انواع معافیت‏های مالیاتی و نحوه استفاده از آن) ـ نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی و مواعد قانونی تسلیم آنها با رعایت معافیتهای مالیاتی ـ آثار قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (جرائم و محرومیت‏ها) ـ موارد و نکات مهم آئین‏نامه نگهداری دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر قانونی ـ نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیات ـ عوامل بروز اختلافات مالیاتی ـ راههای جلوگیری از اختلافات قبل از تشخیص مالیات ـ ترتیب حل اختلاف بعد از تشخیص مالیات ـ نحوه حل اختلاف مالیاتی (شرح مراجع حل اختلاف و اختیارات آنها و شرح حقوق قانونی مودیان مالیات در مراجع مذکور)