كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 30 ساعت
هدف دوره: 
از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره بتوانند از سیستم اتوماسیون اداری جهت مکاتبات و گردش نامه‌های اداری استفاده نمایند. 

محتوای دوره: 
تعریف سیستم
کاربرد سیستم اتوماسیون اداری
امکانات و نرم‏افزارهای دبیرخانه و بایگانی
آشنایی با اصول کار سیستم اتوماسیون اداری : (ثبت اطلاعات کلیدی نامه‌های وارده و صادره ، گردش مکاتبات به صورت مکانیزه، پیگیری مکاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه، دسترسی به سوابق مکاتبات به صورت مکانیزه ، ردیابی و پیگیری و کنترل مکاتبات و دستورات به صورت مکانیزه ، بازرسی فنی و پیگیری حمل کالا و غیره
بحث آزاد در مورد مشکلات سیستم
کار عملی